Seregi Tamás

habilitált adjunktus

seregi.tamas@btk.elte.hu

 

Végzettség: magyar – filozófia szak (1999, PTE)

Tudományos fokozat: PhD (2006, ELTE)

Habilitáció (2019, ELTE)

Kutatási terület: huszadik századi esztétika

PUBLIKÁCIÓK

Könyvek

 • Művészet és esztétika. Tiszatáj, Szeged, 2017.
 • A jelen. Kijárat, Budapest, 2016.

Tanulmányok

 • „Az avantgárd elmélete és a kritikai irodalomtudomány – Peter Bürger tanulmánya elé” in Szép literatúrai ajándék 1997/3-4.
 • „Déry Tibor, Az ámokfutó – Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájához” – in Literatura1998/4.
 • „Profanizált vagy mitizált – Fenomenológiai kezdemények egy fogalom kapcsán”, in Déja vu (aSzép literatúrai ajándék különszáma) Pécs, 1999.
 • „Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében” in Literatura 1999/2. és Újraolvasó – Tanulmányok Kassák Lajosról, Anonymus, Budapest, 2000.
 • „A fájdalom nyelvei – Babits Mihály Beszélgetőfüzetei-ről” in “Nem használ komolyan semmi, csak rővid időre” (a Szép literatúrai ajándék különszáma), Pécs, 2000.
 • „A személyiségen innen – még egyszer az önmegszólító verstípusról” in. Iskolakultúra 2001/április.
 • „A heterogenitás mint tisztaság”, in Tanulmányok Tolnai Ottó költészetéről (szerk. Thomka Beáta), Kijárat Kiadó, Budapest, 2004.
 • „A jelen visszatérése – Peter Handke és a festészet”, in Literatura 2005/2.
 • „A belső érzékről – Domonkos István prózája”, in Thomka Beáta (szerk.), Domonkos-Symposion, Kijárat Kiadó, Budapest, 2006.
 • „A fordítás mint megértés és közvetítés”, Parnasszus 2006/4.
 • „A fordító utószava” (Utószó Jean-Paul Sartre A lét és a semmi című művéhez), L’Harmattan, Budapest, 2006.
 • „Komparatisztika és médiaelmélet találkozása”, Magyar Műhely 138 (2006).
 • „Paul Ricoeur cselekvésontológiája”, Világosság 2007/1.
 • „Tautológia és művészet”, Prae 2007/4.
 • „’Itt halok meg finnugorul’ – Tamkó Sirató Károly művészetéről”, Fosszília 2007/1.
 • „Az összművészet fény-kora – Moholy-Nagy Lászlóról”, in Szegedy-Maszák Mihály – Veres András (szerk.), A magyar irodalom történetei III., Gondolat, Budapest, 2007.
 • „A tekintet esztétikája”, in Havasréti József – Szijártó Zsolt: Reflexiók vagy „mélyfúrások.Gondolat, Budapest, 2009.
 • „Expozíció”, in Kisantal Tamás – Szolláth Dávid (szerk.), Thomka-symposion, Kijárat Kiadó, Budapest, 2009.
 • „Az intencionalitásról”, Helikon 2010/4.
 • „Kafka és Deleuze”, Aspecto 2013/1.
 • „A virtuális kép eredete a modern művészetben”. A kép a kultúratudományokban. Győr, 2013.
 • „A triatlon filozófiája”. Holmi 2014/ április és május.
 • „Művészet és kultúra”. Café Babel (74), 2014.
 • „A Philosophy of Triathlon”. Pragmatism Today 2014/Winter
 • “Nem egy újabb Laokoón felé – Clement Greenberg esztétikájáról”. Laokoón 2014/1.

Kritikák

 • „A katedrálisépítésről”, Jelenkor 2006/szeptember.
 • „Nyilvános és személyes identitás – Standeisky Éva: Kassák, az ember és közszereplő című könyvéről”, Kalligram, 2008/4.

Fordítások

 • Peter Bürger, „Az avantgárd műalkotás”, Szép literatúrai ajándék 1997/3-4.
 • Bernhard Waldenfels, „A dialógus köztes tere”, fordította Bujáki Tibor és Seregi Tamás, Szép literatúrai ajándék 1998/2-3.
 • Edmund Husserl, „Kifejezés és jelentés”, fordította Seregi Tamás, Simon Attila és Ullmann Tamás,Passim 2002/1-2.
 • Paul Ricoeur, „A narratív azonosság”, in Thomka Beáta (szerk.), Narratívák V., Kijárat Kiadó, Budapest, 2001.
 • William Dray, „Megmagyarázni, hogy mi – a történelemben”, in Kisantal Tamás (szerk.), Tudomány és művészet között, L’Harmattan, Budapest, 2003.
 • Jean-Marie Schaeffer, „A Művészet spekulatív elmélete”, in Házas Nikoletta (szerk.), Változó művészetfogalom, Kijárat, Budapest, 2002.
 • Jean-Paul Sartre, A lét és a semmi, L’Harmattan, Budapest, 2006.
 • Manfred Frank, „Öntudat és önismeret – avagy néhány problémáról a szubjektivitás redukciója kapcsán”, Vulgo 2005/1-2.
 • Dieter Henrich, „A szubjektivitás alapelve”, Vulgo 2005/1-2.
 • Jean-Luc Nancy, „Az önálló portré”, Helikon 2007/1-2.
 • Simon Critchley, „Az eredendő traumáról”, Helikon 2007/4.
 • Jean-Luc Nancy: A portré tekintete. Műcsarnok, Budapest, 2010.
 • Peter Bürger: Az avantgárd elmélete. Universitas Kiadó, Szeged, 2011.
 • Jacques Derrida: A hang és a fenomén. Kijárat, 2013.
 • Jean-Luc Nancy: Corpus. Kijárat, 2013.
 • Pierre Bourdieu: A művészet szabályai. BKF, 2013.
 • Clement Greenberg: Művészet és kultúra. BKF, 2013 (részben).
 • Georges Didi-Huberman: Hasonlóság és érintkezés. BKF, 2013 (részben).
ELŐADÁSOK, SZERKESZTŐI MUNKA

Előadások

 • Újraolvasó – Kassák Lajos (Miskolc, 1997) – „Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében”
 • Jövő idők (Sellye, 1998) – „Profanizált vagy mitizált – fenomenológiai kezdemények egy fogalom kapcsán”
 • „Nem használ komolyan semmi, csak rővid időre” (Sellye, 1999) – „A fájdalom nyelvei – Babits Mihály Beszélgetőfüzetei-ről”
 • Újraolvasó – József Attila (Miskolc, 2000) – „A személyiségen innen – még egyszer az önmegszólító verstípusról”
 • Az avantgárd fogalma (Mindszentkálla, 2001) – „Az intermedialitás kezdetei a magyar lírában”
 • Az elfelejtett hetvenes évek (Pécs, 2003) – „’Itt halok meg finnugorul’ – Tamkó Sirató Károly kései lírájáról”
 • „A magyar neoavantgarde irodalom” – előadás a gödöllői Műfordító Tábor rendezvényén (Gödöllő, 2003)
 • „Merleau-Ponty és Handke – a Cézanne-kérdés” – előadás a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsvár, 2004)
 • Minimalizmus (Pécs, 2004) – „A szituáción túl – a minimalizmus és Carl Andre szobrászata”
 • Az irodalomtörténet-írás időszerű kérdései (Pécs, 2004) – „Sartre és az irodalomtörténet-írás”
 • Jean-Paul Sartre centenáriumi konferencia (Budapest, 2005) – „A tekintet esztétikája”
 • Értelmezés és etika (Kaposvár, 2006) – „Miért nem lehet jó antiszemita regényt írni?”
 • Bertolt Brecht konferencia (Pécs, 2006) – „Brecht realizmus-felfogása”
 • A Magyar Fenomenológiai Egyesület műhelykonferenciája (Budapest, 2006) – „A land art és a természet fenomenológiája”
 • József Attila és az avantgárd (Pécs, 2006) – „József Attila a népiesség és a közköltészet között”
 • „Töröljük ki fejünkből a regulákat” (Budapest, 2009) – „Kassák és a harmincas évek”
 • Husserl-konferencia (Kolozsvár, 2009) – „Idegenség és másság”

Szerkesztés

 • Déli felhő – művészeti és kulturális folyóirat szerkesztése (1998-2000)
 • Láthatatlan múzeum (a L’Harmattan kiadó kortárs esztétikai sorozata) – szerk. Házas Nikoletta, Nagy Edina, Seregi Tamás
 • Fosszília – irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztése (2006-2008)

Neked mi jár a fejedben?