Esztétika Doktori (PhD) Program

Filozófiatudományi Doktori Iskola, ELTE BTK Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

doktoranduszaink

doktoraink

Nemes Zoltán Márió

Esztétika és antropológia. Az antropológiai színrevitel mint esztétikai dehumanizáció (2013)

Ignácz Ádám

Zeneszerző a színpadon. A művész ábrázolásának problémája Szkrjabin, Schönberg és Pfitzner művészoperáiban (2013)

Török Petra

Ornamenssé váltott sors: művészeti és irodalmi otthonteremtés Lesznai Anna életművében (2012)

Váradi Péter

Nietzsche és az esztétika. Az ideál fogalmának esztétikai vonatkozásai Nietzsche gondolkodásában (2012)

Martos Gábor

Hogyan lehet csomót keresni a cápán? Avagy a műkereskedelem mint értékképző (2011)

Marsó Paula

Jean-Jacques Rousseau: az írás problémája (2011)

Pintér Judit Nóra

A nem múló jelen: trauma és nosztalgia (2011)

Mestyán Ádám

Az attitűd: 1734-1885 (2011)

Bokody Péter

Érdeknélküliség és felelősség (2011)

Hargitai Henrik

A magyar országos hírlapok topográfiájának átalakulása: 1989-2009 (2011)

Fülöp József

Egy műfaj színeváltozása - szabadban (2011)

Somhegyi Zoltán

A "kifürkészhetetlen Túlnan": a tájkép a német romantikában (2010)

Kovács Balázs

Érzékszervek párbeszéde (2010)

Horányi Attila

Autonómia a művészetben (2010)

Isztray Simon

"Incipit tragoedia": a tragédia filozófiájától a tragikum filozófiájáig (2009)

Győri Orsolya

Elbeszélésmód és téralakítás (2009)

Galicza Péter

Elbeszélés, regény, esztétika (2009)

Szűcs Teri

A tanúság poétikai, esztétikai, etikai és teológiai kérdései a magyar Holokauszt-irodalomban (2009)

Vincze Teréz

Szerző a tükörben: a filmszerző fogalmának (át)értelmezése kortárs önreflexív filmekben (2009)

György Andrea

Színházteremtés textualitás és teatralitás feszültségében (2009)

Demcsák Katalin

Komédia, arte, világ - Giovan Battista Andreini színházelmélete (2009)

Czeglédi András

Inplicit Nietzky: széljegyzetek a kései Nitzsche nihilizmus- és esztétikumképéhez (2008)

Veres Bálint

Musica paralitica: zeneesztétikai vázlat a hetvenes évek európai műzenéjének (2008)

Hankovszky Tamás

Pilinszky János evangéliumi esztétikája (2008)

Bordács Andrea

A távol- és a jelenlét esztétikája Tóth Endre művészetében (2008)

Utasi Krisztina

Ész és kinyilatkoztatás között: a Fragmentum-vita esztétikatörténeti jelentőségéről (2008)

Király Julianna Hajnal

Könyv és film között: a hűségelv feloldásának elméleti koordinátái az adaptációértelmezésben (2008)

Bezzeg Mária

A muzeológia elméleti kérdéseiről (2008)

Darida Veronika

La théorie de la représentation chez Louis Marin (2007)

Schreiner Dénes

A görög mitológia és művészet kapcsolata Schelling művészetfilozófiájában (2007)

Bartha Judit Marianna

A költői egzisztencia retorikája: Kierkegaard művészetfelfogásának előzményei E.T.A. Hoffmann-nál (2006)

Galántai Csaba

A művészi létezés arcai: Márkus László jelentősége a 20. század első felének magyar színházában és operajátszásában (2006)

Cseke Ákos

Etre capable de Dieu, le concept de l'imitation chez Bonnaventure et Thomas D'Aquin (2006)

Horváth Eszter

Deleuze/Derrida, la doubleure de la différence (2006)

Margitházi Beáta Tímea

Attrakció és interakció: arc a közelképen és a filmstílus közegében (2006)

Vajdovich Györgyi

A filmes adaptáció: az irodalmi művek filmre adaptálásának elméleti és gyakorlati kérdései (2006)

Danczi Csaba László

A zenei tér (2005)

Popovics Zoltán

"Halott idő": A temporalitás Samuel Beckett prózájában (2005)

Varga Anna

A korai szovjet hangosfilm elméleti problémái Alekszandrov és Pirjev életművében (2005)

Cseresznyák Mónika

Johann Wolfgang von Goethe és John Flaxman: művészetelmélet és művészet 1800 körül (2004)

Sebestyén Rita Júlia

Terek és metaterek az ókori görög színházban Aiszkhülosz tragédiái kapcsán, a szkéné megjelenéséig (2004)

Galgóczi Kirsztina

A századvég titokzatos tárgya. Démonikus nőalakok a századforduló drámájában (2004)

Brenzovics Marianna

Andrej Tarkovszkíj és a keleti keresztény hagyomány (2003)

Nagy András

Kierkegaard és az esztétika angyala (2003)

Papp Zoltán

Elidőzni a szépnél: Kant esztétikájáról (2003)

Gál Ferenc

Erő, erőszak, erőszakosság. Avagy miről beszélünk, amikor olvasmányainkról beszélünk (2003)

Csáki Judit

Csehov: a drámai másság (2002)

Gálosi Adrienne

A fonák színei: fordítás, hermeneutika, dekonstrukció (2002)

Hirsch Tibor

Jancsó Miklós rituálé-dramaturgiája (2002)

Horváth Csaba

A kamaszregény (2002)

Kovács Ágnes

"Tanítható-e a festészet?": a Müncheni Királyi Képzőművészeti Akadémia története 1808-tól a századfordulóig (2002)

Pintér István

Zenei informatikai mérések hangmikroszkópiai módszerekkel: kognitív zenei esztétika (2002)

Pintér Tibor

Affektus és ráció: Descartes szenvedélytana és a barokk zenei affektuselmélet (2002)

Selyem Zsuzsa

A humor-szentség összefüggés Esterházy Péter "Bevezetés..." utáni prózájában (2002)

Szávai Dorottya

Bűn és imádság Pilinszky János lírájában (2002)

Házas Nikoletta

A dobozba zárt gondolat. Nyelv, irodalom és (ön)elbeszélés Marcel Duchamp konceptuális életművében (2002)

Ébli Gábor

The Maturity of Museums: Respecting the Specifity of Implementing Art (2001)

Gelencsér Gábor

Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében, 1968-1983 (2001)

Kollár József

Hattyú a komputer vizén (2001)

Szántó István

Hagyományozás és (ön)értelmezés: a "göröggé levés" metaforikus, ideologikus és esztétikai programja a Sziget-mozgalomban (2001)

Papp Ágnes Klára

A kaland morfológiája 1. A szerepkörök rendszere és átértelmeződése (2001)

Bazsányi Sándor

"Álnokul költött fabulák": tanulmányok az esztétikai tudat reformálódásának magyarországi előtörténetéhez (2000)

Máthé Andrea

Kimondott és kimondatlan között: a csend esztétikájáról (2000)

Valló Zsuzsanna

A drámafordítás pragmatikai aspektusai (2000)

Kelevéz Ágnes

A keletkező szöveg esztétikája: genetikai közelítés Babits költészetéhez (1999)megjelent disszertációk

Vincze Teréz

Szerző a tükörben. Szerzőiség és önreflexió a filmművészetben. Kijárat / Kosztolányi Dezső Kávéház Kulturális Alapítvány, Bp., 2013.

Marsó Paula

Jean-Jacques Rousseau és az írás problémája. Kijárat, Bp., 2013.

Hankovszky Tamás

Pilinszky János evangéliumi esztétikája. Teremtő képzelet és metafizika. Kairosz, Bp., 2011.

Somhegyi Zoltán

"A kifürkészhetetlen Túlnan" - A tájkép a német romantikában. Kijárat, Bp., 2011.

Demcsák Katalin

Komédia, arte, világ. A commedia dell'arte színházelmélete Giovan Battitsta Andreini műveiben. Kijárat, Bp., 2011.

Szűcs Teri

A felejtés története. A Holokauszt tanúsága irodalmi művekben. Kalligram, Pozsony, 2011.

Papp Zoltán

Elidőzni a szépnél: Kant esztétikájáról. Atlantisz, Bp., 2010.

Utasi Krisztia

Ész és kinyilatkoztatás között: a Lessing-Goeze vita esztétikatörténeti jelentőségéről L'Harmattan, Bp., 2009.

Házas Nikoletta

A dobozba zárt gondolat: Marcel Duchamp L'Harmattan, Bp., 2009.

Margitházi Beja

Az arc mozija. Közelkép és filmstílus. Koinónia, Kolozsvár, 2008.

Bartha Judit

A szerző árnyképe: romantikus költőmítosz Kierkegaard és E.T.A. Hoffmann alkotásesztétikájában. L'Harmattan, Bp., 2008.

Selyem Zsuzsa

Szembe szét. Humor és szentség összefüggése Esterházy Péter prózájában. Koinónia, Kolozsvár, 2004.

Gelencsér Gábor

A Titanic zenekara. Stílusok és irányzatok a hetvenes évek magyar filmművészetében. Osiris, Bp., 2002.

Bazsányi Sándor

"Álnokul költött fabulák". Tanulmányok az esztétikai tudat formálódásának magyarországi előtörténetéhez. PPKE BTK, Piliscsaba, 2001.

Kollár József

Hattyú a komputer vizén. PPKE BTK, Piliscsaba, 2000.

Kelevéz Ágnes

A keletkező szöveg esztétikája. Genetikai közelítés Babits költészetéhez. Argumentum, Bp., 1998.

«  kezdőlap