Bacsó Béla publikációs listája

1 Bacsó Béla

Tragédia és jellem: A görög tragédiához és annak elméletéhez

JELENKOR 52:(3) 315-326 (2009)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Arisztotelész Poétikájának és Retorikájának, valamint az etikáknak a tragédia megvalósult és változó formái felől történő olvasata, kitüntetetten Euripidész Bakkhánsnők c. művére.

2 Bacsó Béla

Kirekesztés, száműzetés, továbbélés: Kolnai Aurélról

ALFÖLD 60:(6) 85-93 (2009)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kolnai fontos fenomenológiai írásai a huszas-harmincas években olyan jelentősek voltak, hogy Husserl 70 születésnapjára kiadott kötetben az undorról szóló meg is jelent. Írásom bemutató és egyben fenomenológiai elemzés a szélsőséges érzületről.

3 Bacsó Béla

Hans-Georg Gadamer Arisztotelész olvasata

In: Nyírő M. (szerk.)
Hans-Georg Gadamer – egy 20. századi humanista.

Paris ; Budapest: L’Harmattan, 2009. pp. 118-129.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Gadamer hermeneutikai elméletében meghatározó szerepet játszott Arisztotelész műveinek értelmezése. Még 1998-ban is közzétette a Nikomakhoszi Ethika VI. könyvének fordítását és értelmező tanulmányokkal látta el, így nyúlt vissza gondolkodása kezdeteire.

4 Bacsó Béla

Az elmélet elmélete: Filozófiai és művészetelméleti írások

Budapest: Kijárat Kiadó, 2009. 206 p.
(ISBN:978 963 9529 73 1)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

az elmélet kérdése, mint az elmélet elmélete

2008

5 Bacsó Béla

Széljegyzetek Tengelyi László Tapasztalat és kifejezés c. könyvéhez

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 52:(3-4) 224-235 (2008)

Folyóiratcikk/Könyvbírálat/Tudományos

Tengelyi új könyvének értelmező bírálata.

6 Bacsó Béla

Reduktív művészet: Megyik János műveihez

ALFÖLD 59:(5) 81-87 (2008)

Folyóiratcikk/Beszéd/Tudományos

Megyik korszakunk meghatározó művésze, beszédem az ő “akadémiai székfoglaló” kiállításának bevezetője volt.

7 Bacsó Béla

Hegel és Heidegger a tapasztalatról

VILÁGOSSÁG 49:(3-4) 75-83 (2008)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger fontos elemzése Hegel tapasztalatfogalmáról és magam mintegy a visszájáról olvastam Hegel tapasztalatfogalmát, hogy az miként járult hozzá Heidegger filozófiájának módosulásához.

8 Bacsó Béla

Hans-Georg Gadamer Arisztotelész olvasata

JELENKOR 51:(9) 958-965 (2008)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Gadamer Arisztotelész olvasatának (A jó ideája, Igazság és módszer)és főként a N.Ethika VI. könyvének értelmező olvasata, különös tekintettel a hermeneutikai felismerésekre.

9 Bacsó Béla

A művészet és neutrum: Megjegyzések Maurice Blanchot L’écriture du désastre

ALFÖLD 59:(7) 83-87 (2008)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Blanchot 80-as évek elején írott önelemző könyvének esztétikai jelentőségét mutatja be ez az írás.

10 Bacsó Béla

“Das Lebendige ist schön”.: Bemerkungen zu Hegels Kunstauffassung

45:(1) 55-65 (2008) Estetika

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Hegel művészetfelfogásában meghatározó szerepet játszott az elevenség fogalma, amely a szép letéteményese.

2007

11 Bacsó Béla

Vázlat a gyűlöletről: Max Scheler

KALLIGRAM 16:(9-10) 70-76 (2007)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Scheler érzelemfenomenológiájának centrumát képezte a gyűlölet elemzése, ezt mutattam be.

12 Bacsó Béla

Perspective and perception

2007. 31 p.
(Serie Essay (Umea), 9 )

Könyv/Tanulmány/Tudományos

13 Bacsó Béla

Megjegyzések a szubjektum és az öngondozás témájához

VILÁGOSSÁG 48:(1) 95-99 (2007)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Az öngondozás egzisztenciális jelentőségéről.

14 Bacsó Béla

Az elmélet elmélete

JELENKOR 50:(2) 182-189 (2007)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A Szegedi Akadémia Bizottság felkérésére tartott előadás írott változata az elmélet elméleti kérdéséről.

15 Bacsó Béla

Az elmélet elmélete

In: Rugási Gy. és Somlyó B. (szerk.)
Grádicsok éneke: Tanulmányok Tatár György 60. születésnapjára.

Budapest: Jószöveg Műhely, 2007. pp. 135-145.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Tatár György tiszteletére kiadott elméletet mint kérdést kezelő tanulmány

16 Bacsó Béla

Art and “The Sublime Truth”: On Schelling’s Philosophy of Art

28:(1) 195-208 (2007)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Schelling Művészetfilozófiájában felmerűlő (f)el-emelő igazság értelmezése

17 Bacsó Béla

A Footnote to The Concept of the Beautiful

In: Boros J., Vajda M. (szerk.)
Ethics and Heritage: Essays on the Philosophy of Ágnes Heller.

Pécs: Brambauer, 2007. pp. 11-19.
(Contemporary Hungarian Philosophers / Kortárs magyar filozófusok)

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Heller Ágnes Gadamert érintő kritikájához fűzött értelmezés

2006

18 Bacsó Béla

Vorbemerkungen zum Thema “Avantgarde”

In: P. Deréky, Z. Kékesi, P. Kelemen (szerk.)
Mitteleuropäische Avantgarden: Intermedialität und Interregionalität im 20. Jahrhundert.

Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2006. pp. 7-13.

Könyvfejezet/Előszó/Tudományos

Előszó az avantgarde újraértékeléséhez

19 Bacsó Béla

Phüszisz és idea: Schiller korai műveihez

ALFÖLD 57:(1) 57-66 (2006)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Az orvosnak tanuló Schiller korai műveit meghatározza az a fiziognómiai, antropológiai ismeret, amit tanulmányokban is megfogalmaz, majd ezt alkalmazza korai műveiben (Haramiák).

20 Bacsó Béla

Az ember mint önmaga képe

In: Mestyán Ádám, Horváth Eszter (szerk.)
Látvány/színház: Performativitás, műfaj, test.

Budapest: L’Harmattan, 2006. pp. 7-11.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

A színház, a színész és az ember antropológiai sajátosságainak összefüggése Plessner művében

21 Bacsó Béla

“Az eleven szép”: Filozófiai és művészetelméleti írások

Budapest: Kijárat Kiadó, 2006. 259 p.
(ISBN:963 9529 48 6)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

a szép mint esztétikai és filozófiai probléma

Nem vizsgált idéző: 2 Összesen: 2

2005

22 Bacsó Béla

Tematikus széljegyzetek A.W.Schlegel A Poézis c. írásához

PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK &:(44) 27-37 (2005)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A.W.Schlegel írása jelentősen járult hozzá, hogy a mind inkább kiüresedő klasszikát felváltotta a romantika, s mind elméleti mind gyakorlati értelemben elfordultak a 18 sz. hagyományától.

23 Bacsó Béla

Érzéki ráeszmélés és a kifejezés megértése: Mit értünk, amikor látunk valamit?

FILOLÓGIAI KÖZLÖNY 51:(1-2) 53-65 (2005)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Warburg és a warburg iskola művészetfelfogásának és a jelenkori megközelítéseknek a jelentősége a képek érthetőségét illetően.

Függő idéző: 1 Összesen: 1

24 Bacsó Béla

A lepel fellebbentése: táj-kép és természet: Goethe Vonzások és választások című regényéhez

LITERATURA 32:(2) 135-151 (2005)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Goethe regényének egy sajátos olvasata, amelyben az ábrázolt, leírt, bemutatott stb. természet oly fontos szerepet játszik.

Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1

25 Bacsó Béla

“Kleine Symptome der Oberfläche”

In: A. Kerekes, N. Pethes, P. Plener (szerk.)
Arciv – Zitat – Nachleben: Die Medien bei Walter Benjamin und das Medium Benjamin.

Frankfurt am Main: Peter Lang Verlag, 2005. pp. 87-97.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Benjamin kép-elmélete és annak esztétikai jelentősége

26 Bacsó Béla

“A természet mégiscsak egy”: Goethe Vonzások és választások c. regényéről

JELENKOR 48:(2) 169-177 (2005)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Goethe regényének “természet” felfogásáról, mint a mű egyik lényegi szervező elvéről.

2004

27 Bacsó Béla

Vergessen – Schreiben als Vergessen am Beispiel von Franz Kafka

In: A. Kerekes, A. Millner, P. Plener, B. Rásky (szerk.)
Leitha und Lethe: Symbolische Räume und Zeiten in der Kultur Österreich-Ungarns.

Tübingen:2004. pp. 157-163.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Kafka művében az elhallgatott, elfelejtett, elírt stb. elem jelentősége művészetének formálásában.

28 Bacsó Béla

Művészet és esemény: Heidegger posztmetafizikus mű-felfogásához

In: Fehér M. István, Kulcsár Szabó Ernő (szerk.)
Hermeneutika, esztétika, irodalomelmélet.

Budapest: Osiris Kiadó, 2004. pp. 13-22.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Heidegger és művészet kérdésének tárgyalása kiváltképpen az újabban kiadott kötetei alapján.

29 Bacsó Béla

Művészet és “világkép”: Heidegger művészetfelfogásához

JELENKOR 47:(5) 525-531 (2004)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger mind inkább szembefordult a modernség “világképbe” dermedő művészetével.

30 Bacsó Béla

Kiállni a zavart: Filozófiai és művészetelméleti írások

Budapest: Kijárat Kiadó, 2004. 222 p.
(ISBN:963 9529 22 2)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

művészet, retorika és hermeneutika kérdéséhez

Nem vizsgált idéző: 3 Összesen: 3

31 Bacsó Béla

Hans Lipps hermeneutikai logikája.: A de-szituáló szó

In: Fehér M István (sorozatszerk), Susszer Zoltán László (szerk.)
Útkereső értelmezések.: A Magyar Filozófiai Társaság Hermeneutikai Szakosztályának munkáiból.

Budapest: L’Harmattan, 2004. pp. 55-67.
(A filozófia útjai. Sorozatszerk. Fehér M. István; 5.)

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

előadás a hermeneutikai társaságban, írott változat

32 Bacsó Béla

Felejteni – írni mint felejteni.: Franz Kafka példája

ALFÖLD 55:(6) 86-94 (2004)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kafka írástechnikája az írás mint a feledett és felejtés alá vont megjelenése más módon.

33 Bacsó Béla

Az ész nevetségessége: J. Ritter “Über das Lachen” c. írásához

In: Gábor György, Rugási Gyula (szerk.)
A történelem árnya: Ludassy Máriának 60. születésnapjára.

Budapest: Jószöveg Műhely, 2004. pp. 77-89.
(saeculum könyvek)

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Ludassy Mária “Festschrift”-ben megjelent írásom a felvilágosodás árnyait idézte Ritter szövegéhez kapcsolódva.

34 Bacsó Béla

“Kant ist der vorzüglichste, ohne allen Zweifel”

VILÁGOSSÁG 45:(10-12) 95-103 (2004)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A címben megjelölt módon vélekedett Goethe Kantról, de hát miben is volt ő mégiscsak és mind között a legkíválóbb.

2003

35 Max Imdahl

Bacsó Béla, Thomka Beáta (szerk.)

Giotto: Arénafreskók. Ikonográfia, ikonológia, ikonika

Budapest: Kijárat Kiadó, 2003. 148 p.
(Spatium; 1.)
(ISBN:963 9529 11 7)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

36 Bacsó Béla

Retorika mint hermeneutika

VILÁGOSSÁG 44:(11-12.) 185-193 (2003)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Retorika és hermeneutika többnyire ellenséges, ám mégis lényegi viszonyban áll egymással.

37 Bacsó Béla

Logos und Kunst: Die Auslegung der Kunst bei Hans-Georg Gadamer

In: István M Fehér (szerk.)
Kunst, Hermeneutik, Philosophie: Das Denken Hans-Georg Gadamers im Zusammenhang des 20. Jahrhunderts. Akten des Internationalen Symposiums Budapest, 19-22. Oktober 2000. Mit einem Geleitwort Hans-Georg Gadamers.

Heidelberg: Carl Winter Universitätsverlag, 2003. pp. 183-192.
(ISBN:978-3-8253-1451-4 )

Könyvfejezet/Előadás/Tudományos

Művészet értelmezése a logosz vonatkozásában és ennek meghatározó jelentősége a gadameri művészetértelmezésben

38 Bacsó Béla

Kiállni a zavart

KALLIGRAM &:(12) 28-36 (2003)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A retorikai megközelítés újra értékelése, főként Arisztotelész művéhez kapcsolódva.

2002

39 Bacsó Béla

Jean Grondin – Bevezetés a filozófiai hermeneutikába

LITERATURA 29:(3) 360-365 (2002)

Folyóiratcikk/Könyvismertetés/Tudományos

Grondin hermeneutika történeti munkájának ismertetése

40 Bacsó Béla

Ist die Wahrnehmung wirklich obsolet?

15:(1) 67-74 (2002)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Az észlelés kérdése az esztétikai tapasztalat vonatkozásában.

41 Bacsó Béla (szerk.)

Fenomén és mű: Fenomenológia és esztétika

Budapest: Kijárat Kiadó, 2002. 222 p.
(ISBN:963 9136 88 3)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

42 Bacsó Béla

Az ember helye.: Megfontolások Heidegger “Bauen, Wohnen, Denken” c. írása kapcsán

In: Kerékgyártó Béla (szerk.)
Hely és jelentés: Tanulmányok az építészetről és a városról.

Budapest: Terc Kiadó, 2002. pp. 27-33.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Heidegger írásának máig ható jelentősége van az építészet elméletében, amit megkíséreltem feltárni.

43 Bacsó Béla

A de-szituáló szó.: Hans Lipps hermeneutikai logikája

PANNONHALMI SZEMLE 10:(3) 89-98 (2002)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Az elemzett szerző Hans Lipps hermeneutikai logikája meghatározó műve a XX. század hermeneutikai megújulásának.

2001

44 Bacsó Béla

Valóban elavult lenne az észlelés?

JELENKOR 44:(10) 1072-1078 (2001)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A fenomenológiai esztétika kérdéséhez

45 Bacsó Béla

Phänomenologie und Ästhetik: Die Phänomenalität des Ästhetischen und die ästhetische Wahrnehmung

In: &
W. Hogrebe (szerk.)
Philosophia Hungarica: Profile zeitgenössischer philosophischer Forschung in Ungarn..

Würzburg: Königshausen and Neumann, 2001. pp. 307-315.
(ISBN:3-8260-2158-4)

Könyvfejezet/Előadás/Tudományos

W. Hogrebe által szerkesztett kötet, amely számos magyar szerző mellett az én fenti írásomat is tartalmazta

46 Bacsó Béla

Observaciones sobre la crítica del pensamiento

16:(2) 95-99 (2001)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Körkérdés a “kritikai gondolat” fennmaradását és jelentőségét illetően.

47 Bacsó Béla

Megjegyzések a hermeneutikáról

BUKSZ 13:(1) 58-62 (2001)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A hermeneutika elő- és utótörténetének együttes vizsgálata

48 Bacsó Béla

Logosz és művészet

ALFÖLD 52:(1) 39-48 (2001)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A címben megjelölt két fogalom felől értelmeztem a művészet és megértés problémáját

49 Bacsó Béla

Írni és felejteni: Filozófiai és művészetelméleti írások

Budapest: Kijárat Kiadó, 2001. 239 p.
(ISBN:963 9136 60 3)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

az írás, felejtés és megértés kérdéséhez kapcsolódó tanulmányok

Nem vizsgált idéző: 5 Összesen: 5

50 Bacsó Béla

Az iróniáról

JELENKOR 44:(4) 418-426 (2001)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Az irónia kérdésének megválaszolási kísérlete kitüntetten Tieck művére

2000

51 Bacsó Béla

Neoklasszikus és inhumán.: Radnóti Miklós és Paul Celan lírájához

ALFÖLD 51:(1) 63-67 (2000)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Német nyelvű előadásom (Wolfenbüttel) magyar megjelenése a két költő lírai művének különbségéről

52 Bacsó Béla

Fenomenológia és tradíció.

GOND &:(25-26) 27-36 (2000)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger viszonya a fenomenológiai tradícióhoz és a tradíció problémája

53 Bacsó Béla

Angst als existentielle Kategorie

13:(1) 37-42 (2000)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A szorongás fogalmának előtörténete Kierkegaardnál és ennek Heidegger művében (Lét és idő) való megjelenése.

54 Bacsó Béla

A szó.: Heidegger nyelvfelfogásáról S. George verse kapcsán

JELENKOR 43:(12) 1228-1233 (2000)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

George A szó című verséhez kapcsolódott Heidegger nyelvelméletének újragondolásakor

1999

55 Bacsó Béla

The Will to Truth

In: Babette Babich, Robert S. Cohen (szerk.)
Nietzsche, Epistemology, and Philosophy of Sciences I-II.: Nietzsche and the Sciences.

Dordrecht: Kluwer Academic Publishers, 1999. pp. 161-167.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Nietzsche és az igazság akarásának kérdése a művészetelmélet vonatkozásában

56 Bacsó Béla

Romantikus mű és fragmentum

PANNONHALMI SZEMLE 7:(1) 41-46 (1999)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A romantika művészetének és elméletének esztétikai jelentőségéhez

57 Bacsó Béla

Az esztétikai fenomenalitás és az esztétikai észlelés.: Husserl – Kaufmann – Heidegger

JELENKOR 42:(7-8) 782-788 (1999)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Hannoverben a Német Esztétikai Társaság konferenciáján tartott előadásom magyar nyelvű változata a fenomenológiai esztétika indulásáról

58 Bacsó Béla

Az esztétika destrukciója: Heidegger művészetelméletéről

GOND &:(18-19) 105-110 (1999)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger A műalkotás eredetét követően fogalmazta meg az esztétika destrukciója programját

59 Bacsó Béla

Manfred Riedel (szerk.)

“Wille zur Wahrheit” als Kunst der Interpretation

Köln; Weimar; Wien: Böhlau Verlag, 1999. 263 p.
(Collegium Hermeneuticum; 1.)
(ISBN:3-412-16598-0)

Könyv/Konferenciakiadvány/Tudományos

60 Bacsó Béla

“Mert nem mi tudunk…”: Filozófiai és művészetelméleti írások

Budapest: Kijárat Kiadó, 1999. 230 p.
(ISBN:963 9136 26 3)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Tudás és tudhatóság viszonya a modernség kezdetén és korunkban elméleti és művészeti alkotások fényében

Nem vizsgált idéző: 2 Összesen: 2

1998

61 Bacsó Béla

Műalkotás és fenomén: Fritz Kaufmannról

JELENKOR 41:(9) 942-946 (1998)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kaufmann, aki egykoron Husserl és Heidegger tanítványa volt, figyelemre méltó elemzését nyújtotta a mű fenomenalitásának, ehhez kapcsolódott írásom.

62 Bacsó Béla

A séta.: J.Ch.F. Schiller egy verséről

&:(23-24) 32-36 (1998)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Schiller versének elemzése: a séta mint metaforika és mint egzisztenciális helyzet került elemzésre

1997

63 Georg Lukács

Bacsó Béla (szerk.)

Heidelberger Notizen: (1910-1913)

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997.

Könyv/Forráskiadvány/Tudományos

64 Bacsó Béla

Vorwort zu einem Lesebuch

In: Georg Lukács
Bacsó Béla (szerk.)
Heidelberger Notizen: (1910-1913).

Budapest: Akadémiai Kiadó, 1997. pp. 7-11.

Könyvfejezet/Előszó/Tudományos

Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1

65 Bacsó Béla

Szó és álom: Paul Celan két verséről

MÚLT ÉS JÖVŐ 9:(3) 67-70 (1997)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Celan két jelentős versének elemzése a szó esztétikai újragondolása, valamint az álomelemzés felől.

66 Bacsó Béla

Platonikus örökség Schellingnél és Heideggernél: Lét és priváció

PRO PHILOSOPHIA FÜZETEK &:(11-12) 21-27 (1997)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Schelling és Heidegger kettős olvasata a platoni örökség fényében

67 Bacsó Béla

Paul de Man, retorika és dekonstrukció

JELENKOR 40:(5) 495-500 (1997)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

De Man elmélete és a mögötte előtűnő retorikai hagyomány, amely a dekonstrukcióban együtt olvasandó.

68 Bacsó Béla (szerk.)

Kép, fenomén, valóság

Budapest: Kijárat Kiadó, 1997. 396 p.

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Szöveggondozás: Thomka Beáta

69 Bacsó Béla (szerk.)

Kép Fenomén Valóság

Budapest: Kijárat Kiadó, 1997.

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

70 Bacsó Béla

H.-G. Gadamer, a hűtlen hermeneuta?

ALFÖLD 48:(12) 25-30 (1997)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Hermeneutika vagy radikális hermeneutika, nem alternatíva, hiszen a gadameri hermeneutika maga kellően radikális.

71 Bacsó Béla

Die Unvermeidbarkeit des Irrtums: Essays zur Hermeneutik

1997. 169 p.
(Essays Philosophie; Bd. 13.)
(ISBN:3-926848-88-X)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Traude Junghans Verlag Cuxhaven&Dartford

Nem vizsgált idéző: 2 Összesen: 2

72 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum III./2. Gond 13-14.: Jan Patocka válogatás

Budapest: 1997. 278 p.
(ISBN:1215-8433)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

73 Bacsó Béla

A válogatáshoz

In: Bacsó Béla (szerk.)
Kép Fenomén Valóság.

Budapest: Kijárat Kiadó, 1997. pp. 5-8.

Könyvfejezet/Előszó/Tudományos

74 Bacsó Béla

“Zurückdrängung der metaphysischen Anmaßung”.: Metaphysikkritik in Schleiermachers Dialektik

In: Ch Jamme (szerk.)
Grundlinien der Vernunftkritik.

Frankfurt am Main: Suhrkamp Verlag, 1997. pp. 175-183.

Könyvfejezet/Tanulmány/Tudományos

Schleiermacher Dialektikájának értelmezése a címben jelölt szempont mentén.

1996

75 Peter Szondi

Bacsó Béla (szerk.)

Bevezetés az irodalmi hermeneutikába

Budapest: T-Twins, 1996. 190 p.
(Athenaeum könyvek; 5.)
(ISBN:963 9004 02 2)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

76 Bacsó Béla

Hermeneutikai kísérlet Heidegger “Platón: Sophistes”-értelmezésében

POMPEJI 7:(3-4) 208-218 (1996)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger korai marburgi Platón értelmezése és ennek jelentősége a modern hermeneutikai gondolkodás kialakulásában

77 Bacsó Béla

Das romanhafte Leben: Milan Kundera – Unsterblichkeit

9:(1) 23-31 (1996)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kundera regény és filozófia kérdését vetette fel esszéiben és ennek szinte párdarabja a címben említett regény.

78 Bacsó Béla

A szó árnyéka: Paul Celan költészetéről

Pécs: Jelenkor Kiadó, 1996. 89 p.
(ISBN:963 676 041 1)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

Celan lírájának esztétikai értelmezése

Nem vizsgált idéző: 2 Összesen: 2

79 Bacsó Béla

“Mert nem mi tudunk”: A nyelv problémája Heinrich von Kleist művészetében

GOND &:(12) 106-112 (1996)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kleist esszéiben megjelenő nyelvi reflexió és ennek alkalmazása művészetének megértésére

1995

80 Bacsó Béla

La Vita Romanzata.: Note a partire da “L’Immortalita” di M. Kundera

9:(25) 43-51 (1995)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kundera Halhatatlanság regényének elemzése, amely magyarul és németül is megjelent.

81 Bacsó Béla

Az iszonyat nyelve és a költészet: Költői önértelmezés Celan Meridian előadásában

&:(3) 81-88 (1995)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Celan Meridian írása döntően járult hozzá, hogy a “hermetikus”-nak nevezett líráját hermeneutikai szempontból olvashatóvá tegye.

82 Bacsó Béla

Az esztétika a nyolcvanas években

ÚJ HOLNAP &:(2) 260-265 (1995)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A megelőző korszak esztétikailag jelentős fejleményeinek bemutatása.

83 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum III./1: Humántudomány Svájcban

Budapest: T-Twins, 1995. 268 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

84 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum II./4.: Más(ik)-lét(e). Edmond Jabes

Budapest: T-Twins, 1995.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

1994

85 Hans-Georg Gadamer

Bacsó Béla (szerk.)

A szép aktualitása

Budapest: T-Twins, 1994. 266 p.
(Athenaeum könyvek; 3.)
(ISBN:963 7977 73 2)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

Válogatás Gadamer “esztétikai” tárgyú írásiból

86 Bacsó Béla

Határpontok: Hermeneutikai esszék

Budapest: 1994. 222 p.
(Alternatívák; 6.)
(ISBN:963 7977 62 7)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

hermeneutika és esztétika kapcsolódásáról
hermeneutika a dekonstrukció kihívása felől bemutatva

Nem vizsgált idéző: 8 Összesen: 8

87 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum II./3.: “a semmi helye”. A kiotó iskola fenomenológiája

Budapest: T-Twins, 1994. 234 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

88 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum II./2.: Az európai tradíció az amerikai filozófiában

Budapest: T-Twins, 1994. 320 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

89 Bacsó Béla

“A metafizika jogtalan követelődzésének visszaszorítása”: Metafizika-kritika Schleiermacher dialektikájában

JELENKOR 37:(4) 361-365 (1994)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Scheiermacher Dialektika c. munkájának értelmezése egy igazolható metafizika kritika felől.

1993

90 Martin Heidegger

Bacsó Béla (szerk.)

Schelling értekezése az emberi szabadság lényegéről (1809)

Budapest: T-Twins, 1993. 400 p.
(Athenaeum könyvek; 1.)
(ISBN:963 7977 12 0)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

91 Bacsó Béla

Ismételhető-e az ismétlés?

GOND &:(4) 21-25 (1993)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Kierkegaard Ismétlés c. munkájának egzisztenciafilozófiai olvasata.

92 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum II./1.: Fenomenológia és/vagy egzisztenciafilozófia

Budapest: T-Twins, 1993. 288 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

93 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum I./4.: Kép – Képiség

Budapest: T-Twins, 1993. 288 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

94 Bacsó Béla

A regényes élet.: Milan Kundera Halhatatlanság c. regényéről.

JELENKOR 36:(5) 433-438 (1993)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Regény és filozófia kérdése Kundera művében és esszéiben.

1992

95 F. W. J. Schelling

Bacsó Béla (szerk.)

Az emberi szabadság lényegéről

Budapest: T-Twins, 1992. 129 p.
(Athenaeum könyvek; 2.)
(ISBN:963 7977 11 2)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

96 Bacsó Béla

Az ártatlan gondolkodás kívánalma: J. Derrida Grammatológia

GOND 1:(2) 103-107 (1992)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Derrida Grammatológia c. munkájának és a dekonstrukciónak a megközelítése

97 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum I/2.: Olasz filozófiai hermeneutika

Budapest: T-Twins, 1992. 256 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

98 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum I./3: A francia Nietzsche recepció

Budapest: T-Twins, 1992. 298 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

99 Bacsó Béla

Adódik-e egy másik kezdet?: A kezdet hermeneutikai el-helyezése

LITERATURA &:(1) 84-88 (1992)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger filozófiájának és a hermeneutikai kérdésfelvetésnek meghatározó eleme a kezdet, amit írásomban bemutattam.

100 Bacsó Béla

“A megismert megismerése”: Egy hermeneutikai toposz értelmezéséhez

ORPHEUS &:(8) 114-122 (1992)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Boeckh nevéhez kapcsolt hermeneutikai toposz jelentősége a hermeneutikai megértésben

1991

101 Bacsó Béla (szerk.)

Athenaeum I./1: Mi az esztétika?

Budapest: T-Twins, 1991. 189 p.
(ISBN:1215-5144)

Könyv/Sorozatszerkesztés/Tudományos

102 Bacsó Béla

“The Age of Secondary Orality” és a filozófia

MAGYAR MŰHELY &:(82) 47-55 (1991)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A G. Steiner nevéhez kapcsolható vita, amely az értelmezést mint élősködő és eredetvesztett kultúrát mutatta be, ennek kritikáját adtam az írásban.

1990

103 Bacsó Béla

Pszichoanalízis és hermeneutika

HOLMI 2:(11) 1278-1285 (1990)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Magyarázat vagy megértés, alkalmas-e a pszichoanalízis arra, hogy kívülkerüljön a magyarázó elven és megnyíljon a megértés közelítő mozgásának.

104 Bacsó Béla

Művészet és gondolkodás

POMPEJI 1:(3) 91-99 (1990)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Heidegger gondolkodásában mind nagyobb szerepet játszott a művészet és a róla zajló gondolkodó beszéd.

105 Bacsó Béla

“Die Wiederholung” als ästhetische und existentielle Kategorie

3:(3) 377-387 (1990)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Az ismétlés esztétikai és egzisztenciafilozófiai jelentőségének elemzése.

1989

106 Bacsó Béla

Kunstbetrachtung und Kunstgeschichte: Die Rehabilitierung der ästhetischen Erfahrung am Beispiel des Bildes

ACTA HIST ARTIUM ACAD SCI HUNG &:(34) 17-28 (1989)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Max Raphael művészetelmélete és jelentősége a képelmélet szempontjából

107 Bacsó Béla

A megértés művészete – a művészet megértése: Hermeneutika és esztétika

Budapest: Magvető Könyvkiadó, 1989. 276 p.
(JAK füzetek; 48.)
(ISBN:963 14 1640 2)

Könyv/Tanulmánykötet/Tudományos

a hermeneutika előtörténetéhez (Schlegel, Schleiermacher, Dilthey stb.) és annak alkalmazása a művészet vonatkozásában

Nem vizsgált idéző: 4 Összesen: 4

108 Bacsó Béla

“A nyelv helye az ember”: Schleiermacher hermeneutikájáról

JELENKOR 32:(6) 589-598 (1989)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A címben szereplő fordulat Schleiermacher Hermeneutikájából származik és döntően arra mutat rá, hogy az ember a nyelv által és annak helyet adva van.

1988

109 Bacsó Béla

A művészet szemlélete és a művészettörténet

MEDVETÁNC &:(1) 5-23 (1988)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Max Raphael életművének elméleti hozadéka egy átfogó képelmélet.

1986

110 Bacsó Béla

A hermeneutikai hagyomány és a hermeneutikai kérdésfeltevés aktualitása

MEDVETÁNC &:(2-3) 5-25 (1986)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A hermeneutika előtörténete felől újragondolt alapkérdések a hermeneutikában

1984

111 Bacsó Béla

Művészet és tapasztalat

LITERATURA 11:(1) 22-33 (1984)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A hermeneutikai tapasztalat jelentősége a művészet megértésében

112 Bacsó B, Ferecz Cs, Mézes Zs, Pethő B, Czakó G

Lélek. “Megméressél”: Vita a Szerkesztőségben. II. rész

NÉGY ÉVSZAK 9:(4) 3-11 (1984)

Folyóiratcikk/Egyéb

113 Bacsó B, Ferecz Cs, Mézes Zs, Pethő B, Czakó G

Lélek. “Megméressél”: Vita a Szerkesztőségben. I. rész

NÉGY ÉVSZAK 9:(3) 6-17 (1984)

Folyóiratcikk/Egyéb

1982

114 Béla Zalai

Béla Bacsó (szerk.)

Allgemeine Theorie der Systeme

Budapest: 1982.

Könyv/Forráskiadvány/Tudományos

115 Bacsó Béla

Fragmentarisches Porträt des “Meister Metaphysicus”: Béla Zalai 1882-1915

In: Béla Zalai
Béla Bacsó (szerk.)
Allgemeine Theorie der Systeme.

Budapest:1982. pp. 5-11.

Könyvfejezet/Előszó/Tudományos

Nem vizsgált idéző: 1 Összesen: 1

116 Bacsó Béla

“A válasz metafizikája”: Zalai Béla filozófiájáról

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 26:(6) 888-909 (1982)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Zalai művét rekonstruálva tárult fel filozófiájának kortársi jelentősége, hogy mind a Cassirer féle rendszergondolat, vagy nyelvfelfogás, de éppannyira a fenomenológia iránti nyitottság is jellemezte a fiatalon elhúnyt gondolkodót.

1981

117 Bacsó Béla

A filozófiai platónizmustól a transzcendentális fenomenológiáig: Szilasi Vilmosról

MAGYAR FILOZÓFIAI SZEMLE 25:(3) 403-410 (1981)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Szilasi fenomenológiai felfogásának kialakulása.

1980

118 Bacsó Béla

A megértés művészete és a művészet megértése: Hermeneutika és esztétika

LITERATURA 7:(2) 234-248 (1980)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

A tanulmányom első ízben adott számot hermeneutika és esztétika sajátos viszonyáról.

1977

119 Bacsó Béla

A tragikum és történetfilozófia: Hegel

LITERATURA 4:(2) 108-124 (1977)

Folyóiratcikk/Tanulmány/Tudományos

Hegel tragikus történetfilozófiája és tragédiaelméletének történetfilozófiai megalapozása.

Saját közlemények száma: 119
Idézetek száma: 32
Független idézetek száma: 0
Függő idézetek száma: 1
Nem vizsgált idézetek száma: 31
Összegzett impakt faktor: 0.000

Neked mi jár a fejedben?