BA szakzárás követelmények

SZABAD BÖLCSÉSZET – ESZTÉTIKA SZAKIRÁNY
A SZAKOT GONDOZÓ INTÉZET: Művészetelméleti és Médiakutatási Intézet

ZÁRÓDOLGOZATTAL ÉS ALAPSZAKOS ZÁRÓVIZSGÁVAL KAPCSOLATOS KÖVETELMÉNYEK
FORMAI KÖVETELMÉNYEK:
 • Terjedelme 40-50 ezer n (esztétika, valamint filmelmélet és filmtörténet szakirányon max. 80.000 n) jegyzetek, mellékletek nélkül (ez 2-es sorközzel, 12-es betűvel kb. 20-25 oldal).
 • A főszövegen kívüli kötelező elemek: a kötelezően előírt adatokat tartalmazó borítólap, tartalomjegyzék, bibliográfia, valamint egyéb mellékletek (filmográfia, képmelléklet stb.), amennyiben azokat a dolgozat témája indokolja.

Minta: Záródolgozat — külső borító (MINTA)

Minta: Záródolgozat — belső borító (MINTA)

TARTALMI KÖVETELMÉNYEK:
 • Esztétika, valamint filmelmélet és filmtörténet szakirányon a záródolgozat önálló szakmai munkán alapuló, értekező jellegű tanulmány.
 • Alapkövetelménye a szabályos hivatkozás.
 • Nyelve magyar.
 • A hallgatóknak bizonyítaniuk kell, hogy képesek az elsajátított ismeretek szintetizálására, a tudományos munkához szükséges kezdeti lépések megtételére, valamint a tudományos szakpróza megkívánta módszertani és stiláris eljárások alkalmazására.
 • A szakdolgozó köteles nyilatkozni arról, hogy a dolgozat önálló kutatáson alapuló, saját munkája, melyet korábban más szakon még nem nyújtott be záródolgozatként.
 • NYILATKOZAT, hogy a dolgozat a hallgató saját szellemi terméke
 • Plágium esetén a záródolgozat automatikusan elégtelen minősítést kap, és a dolgozat benyújtása ellen fegyelmi eljárás indítható.
 • A záródolgozat szerzői jogaival az Eötvös Loránd Tudományegyetem rendelkezik, benyújtásával a hallgató egyúttal értelemszerűen igazolja, hogy az a saját szellemi teljesítménye, és hozzájárulását adja ahhoz, hogy a dolgozatot az Egyetem változatlan formában, nyomtatásban vagy a világhálón nyilvánosságra hozza.
 • A záródolgozathoz kötelező témavezetőt választani és vele rendszeresen konzultálni. A konzultációs lapot tegyék bele a záródolgozatba (nem kell beleköttetni).
ÉRTÉKELÉS:
 • A záródolgozatot egy opponens bírálja, aki nem azonos a témavezető tanárral, s a dolgozatot ötfokozatú skálán értékeli.
BA SZAKZÁRÁS KÖVETELMÉNYEI:

A (csak szóbeli) záróvizsga: A záródolgozat védése, illetve a védés során, vagy az opponensi véleményben felvetett szakmai kérdések tisztázása. Ha az értékelés akár egy kérdésre adott válasz esetén elégtelen, az alapszakos záróvizsga elégtelen.

A ZÁRÓVIZSGA ÉRTÉKELÉSE:

A záróvizsga jegyét a záródolgozat védésre kapott jegye adja.

AZ OKLEVÉL MINŐSÍTÉSE

Az oklevél minősítése a záródolgozatra kapott és a záróvizsgán megszerzett érdemjegyek számtani átlaga adja, egész számra kerekítve.

Gyakorlati tudnivalók:
 1. Felkeresni az általatok kiválasztott oktatót, és felkérni témavezetőnek.
 2. A szakzárást megelőző félévben kell bejelenteni a záródolgozat címét a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Szakdolgozati címbejelentő lap (BA)
 3. A szakzárás félévében kell jelentkezni a szakzáróvizsgára a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem). Formanyomtatvány: Jelentkezés szakzáróvizsgára (BA)
 4. Diplomamunka leadása (egy kötött, egy spirálozott példányban) a Tanulmányi Hivatalban (A épület 17-es terem).
 5. Miután bent van az összes jegy az indexben és az ETR-ben, be kell menni a tanulmányi előadóhoz, és ki kell kérni az abszolutóriumot. Ezt legkésőbb az államvizsga előtt három nappal kell megtenni, de inkább hamarabb. Ehhez vinni kell az indexet és a Kari Olvasóból egy nyilatkozatot, hogy nem tartoztok semmivel sem a könyvtárnak.
 6. Államvizsga.
 7. Felvételik.
 8. Diplomaosztó.

A pontos időpontokért, határidőkért mindig figyeljétek a btk.elte.hu-n az Aktuális fülön belül a Határidős feladatjegyzéket.