Művészetelmélet-történet I. előadás

Az 1. kötelező esztétikatörténeti előadás olvasmánylistája esztétika szakirányt választó szabad bölcsész BA-hallgatók számára 

Az ókortól a modern esztétika születéséig

A félév első felében a művészetelmélet és esztétika történetének első – az antikvitáshoz köthető – fejezetét tekintjük át. A modern esztétika és a premodern művészetelméletek döntő különbségéről szóló bevezetés után a következő témakörökkel foglalkozunk röviden: isteni megszállottság, mint a költészet forrása, a mimészisz fogalma és Platón költészetkritikája, ennek filozófiai háttere (Platón Az állam alapján), szépség, ideaelmélet, megszállottság (Phaidrosz), Arisztolész Poétikája (mimészisz, költészet- és tragédiaelmélet, katarzis).

A félév második felében a reneszánsztól a felvilágosodásig tekintjük át a modern esztétika születésének folyamatát: ízlés és illendőség az udvari kultúrában; az érzéki tapasztalat problémája: a „tudom-is-én-micsoda”; a „régiek és újak” esztétikai vitája; a modern esztétika átalakulása művészetelméletté és művészetfilozófiává: Winckelmann görögség-felfogása, Lessing esztétikai nézetei

Vizsga: az írásbeli vizsgán két-három esszékérdésre és/vagy néhány rövidebb, néhány soros választ igénylő kérdésre lehet számítani. A vizsgákra a neptunon keresztül lehet jelentkezni.

Előadások:

 1. Bevezetés.
  Művészet, művészetelmélet, esztétika mint történeti konstrukció. Az autonómia fogalma.
  Handout: művészetelmélet-történet bevezetés autonómia
  Kiegészítő olvasmányok:
  Radnóti Sándor: Jöjj és láss! – A modern művészetfogalom keletkezése – Winckelmann és a következmények. Atlantisz könyvkiadó, 2010. I. Bevezető. Autonómia és heteronómia. 19-54. o. 1. rész, 2. rész.
  Seregi Tamás: Művészet és esztétika. Tiszatáj, 2017. Bevezető fejezetek. SEREGI MŰVÉSZET ÉS ESZTÉTIKA BEVEZETÉS 7-40
 2. A platóni állam költészetkritikája.
  Kötelező olvasmányok:
  Platón: Az állam. Atlantisz, 2014, II. könyv, 376 e – III. könyv, 412 c;
  X. könyv, 595 a – 608 b. — (szövegek:Platón Állam költészetkritika)
  (vagy Szabó Miklós fordítása, in Platón összes művei I-III, Budapest, 1984. II. kötet, vagy az előző fordítások hiányában Jánosy István fordítása, mely a MEK-en megtalálható: https://mek.oszk.hu/03600/03629/.)
  [[Handout: Handout – Platón I. költészetkritika]]
 3. A mimészisz Platónnál. A költészet mint affektus, enthúsziaszmosz, ihlet.
  Olvasmányok:
  Platón: Ión. in : Ión. Menexenosz. Atlantisz, 2000. Ritoók Zsignond: Utószó (33-39. o.)
  Az állam. VI. könyv, 505 a – 511e; VII. könyv, 514 a – 521 b; X. könyv, 595 a – 608 b. Steiger Kornél: Utószó (543-576. o.)
  (barlanghasonlat)
  Platón: Phaidrosz. Atlantisz, 2005. (Különösen 243 e – 257 b, és kiemelten 244 a – 245 c)
  Platón: Lakoma, 189c-193d, 198c-212c (Arisztophanész és Szókratész beszéde)
  Szemelvények a mimésziszhez: Platón: Kratülosz 422 e – 426 b, 429 e – 432 d, szovegek_mimesisHandout – Platón II Ión-Phaidrosz
 4. A mimészisz Platónnál: metafizika és ontológia. A mimészisz mint a két-világ elmélet metaforája.
  Az állam. VI. könyv, 505 a – 511e; VII. könyv, 514 a – 521 b; X. könyv, 595 a – 608 b. Steiger Kornél: Utószó (543-576. o.)
  Xenophón: Emlékeim Szókratészről, III. könyv, 10. fejezet. Bp. 1986. 119-123. o. (xenophon)
  Handout – Platón Állam X eleje_mimésis
 5. Arisztotelész Poétikája
  1. Műfajelmélet, mimészisz, müthosz.
  Handout: Handout – Arisztotelész Poétika 1
  2. A költészet hatása, katharszisz
  Handout: Handout – Arisztotelész Poétika 2
 6. A művészetek modern rendszerének a kialakulása (Kristeller alapján)
  október 17, 24. (Pintér Tibor)
  Olvasmány: Paul Oskar Kristeller: A művészetek modern rendszere. (fordítás: http://www.btk.ppke.hu/db/00/05/m00001005.html , eredeti: kristeller modern system of arts I – 1951 és kristeller modern system of arts II – 1952)
 7. Voltaire_Az_ízlés
 8. Winckelmann_Gondolatok Winckelmann_A_római_belvederei_torzó_leírása

Kötelező olvasmányok 1: Forrásszövegek

Antikvitás

 • Hésziodosz: Istenek születése 1-115
 • Platón: Ión. in : Ión. Menexenosz. Atlantisz, 2000. Ritoók Zsignond: Utószó (33-39. o.)
 • Platón: Az állam. Atlantisz, 2014, II. könyv, 376 e – III. könyv, 412 c; VI. könyv, 505 a – 511e; VII. könyv, 514 a – 521 b; X. könyv, 595 a – 608 b. Steiger Kornél: Utószó (543-576. o.)
 • Platón: Phaidrosz. Atlantisz, 2005.
 • További rövid szemelvények a Kratüloszból és a Timaioszból (“szövegek Platón mimészisz-fogalmához”, ill. a Kratüloszból), Xenophón: Emlékeim Szókratészről, III. könyv, 10. fejezet. Bp. 1986. 119-123. o.
 • Arisztotelész: Poétika. Bp. 1997. 2-128. o.
 • Horatius: Ars poetica.

XVI-XVIII. század:

 • Paul Oskar Kristeller: A művészetek modern rendszere. (fordítás: http://www.btk.ppke.hu/db/00/05/m00001005.html , eredeti: kristeller modern system of arts I – 1951 és kristeller modern system of arts II – 1952)
 • Baldassare Castiglione: Az udvari ember. Bp. 2008. 44-49; 67-82.
 • Lodovico Castelvetro Poétikájából. In: Az olasz reneszánsz irodalomelmélete. 288-306.
 • Voltaire: A jó ízlésről In: Ima az Akropoliszon – A francia esszé klasszikusai
 • Hume: A jó ízlésről, In: Hume összes esszéi I. Bp. 1992. 222-244.
 • Winckelmann: Gondolatok a görög műalkotások utánzásáról a festészetben és a szobrászatban. In: Uő.: Művészeti írások. Budapest, 1978, 2005.
 • Lessing: Laokoón, vagy a festészet és a költészet határairól. (Részlet) In: Lessing válogatott esztétikai írásai, Bp. 1982. 193-226.

További ajánlott szövegek:

 • Radnóti Sándor: Jöjj és láss! – A modern művészetfogalom keletkezése – Winckelmann és a következmények. Atlantisz könyvkiadó, 2010.

Antikvitáshoz:

 • Ritoók Zsigmond: „Vágy, költészet megismerés” in: Holmi IV, 1992 május, 656-666
 • Helikon. 2002, 1-2. (A Poétika újraolvasása) (Válogatott tanulmányok, szerk. Bolonyai Gábor, Hajdú Péter)
 • E. Grassi: A szépség ókori elmélete. Pécs, 1997.
Középkor, reneszánsz, XVI-XVIII. századhoz:
 • Lessing: Laokoón vagy a festészet és a költészet határaiaról, I-V. fejezet. In: Lessing: Válogatott esztétikai írásai. Budapest, 1982. 193-222.
 • Lessing: Hamburgi dramaturgia, 73-83. szám. In: Lessing id. m. 452-493.
 • Umberto Eco: Művészet és szépség a középkori esztétikában. Bp. 2002.
 • Paul Oskar Kristeller: Szellemi áramlatok a reneszánszban. Bp. 1979.
 • Cesare Vasoli: A humanizmus és a reneszánsz esztétikája. Bp. 1983
 • A. Bäumler: Az irracionalitás problémája a XVIII. századi esztétikában és logikában Az ítélőerő kritikájáig. Ford. V. Horváth Károly, Enciklopédia, Bp., 2002. N. Elias: A civilizáció folyamata. (részletek) Ford. Berényi Gábor, több kiadás

Az olvasmányok egy része a “szövegek” menüpontnál letölthető.

Elnézést, a hozzászólás ezen a részen nem engedélyezett.