Az ismétlés boldogsága

                            Az írás mint rituális ismétlés

 

 

Ismétlünk, mert az élet ismétlés és "aki az ismétlést választja, az valóban él". "Az ismétlés a valóság és a létezés komolysága". "Aki az ismétlést akarja, az megkomolyodott." "Ha nem lenne ismétlés, mi lenne akkor az élet." "Az ismétlés és az emlékezés ugyanaz a mozgás, csak az irányuk ellentétes, mert amire az ember emlékezik, az volt, s ezt visszafelé csak megismétli; ezzel szemben a tulajdonképpeni ismétlés előre emlékezik." Ebben áll Sören Kierkegaard szerint - az imént őt idéztem, őt ismételtem - az ismétlés boldogsága, szemben az emlékezéssel, amely boldogtalanná teszi az ember. Az ismétlés ugyanis - ellentétben az emlékezéssel - "nem a remény nyugtalanságával, nem a feledés szorongató kalandorságával és nem is az emlékezés melankóliájával rendelkezik, hanem a pillanat boldog bizonyosságával."

Nos, amikor most ismétlek, Balassa Pétert ismétlem, akkor előre emlékezem. Előre szeretnék menni, nem visszafelé. Nem következem valaki után, hanem követek valakit, aki előttem megy. Az ismétlés nem azt tartja életben, akit ismételnek, hanem azt, aki ismétel. Az ismétlés, mint fentebb idéztem, maga az élet. Az ismétlés olyan viszony, amelyben csak élők maradhatnak meg, halottak nem. Akit ismétlünk, bizonyos értelemben és immár megváltoztathatlanul előttünk jár. Ahogyan a hit nyelvén mondják: előre ment. Menjünk hát mi is előre az emlékezésben: ismételjünk, tehát kövessük őt, hogy követhetők legyünk magunk is. Az ismétlés nem felidézi, ami már nincs, nem visszahozza, ami örökre elveszett, hanem jelenlévővé teszi, ami lesz. S az lesz, mint előre ment barátunktól annyiszor hallhattuk, hogy együtt leszünk. Ezt ismételjük, ezt gyakorolgatjuk most itt: az együtt-létet. Ez az élet. S ebben rejlik az ismétlés boldogsága.

Esterházy Péter 1982-ben egy nagyalakú fehér papírlapra lemásolta Ottlik Géza Iskola a határon című regényét, amely a korabeli Mozgó Világ Ottlik-számában meg is jelent. Az ismétlésnek mint a megismételhetetlenség demonstrálásának ezt az elszánt, ironikusan kifordított heroikus gesztusát értelmezi és fejti fel szálanként Balassa Péter "Egy regény mint gobelin" című remekmívű elemzésében.

A papírlapon látható "fekete gubanc", "talányos szőttes", kibogozhatatlan "ábratömeg" - írja ő - nem szövegvariáns, hanem "egy lineáris textus egyidejűvé tett látványa": "új mű a régi műről". De az új mű a szöveget képbe fordítja át, az olvashatót kibetűzhetetlen látványba. A szöveg szöveghű lemásolása számolja föl a szöveget mint szöveget, éspedig éppen azzal, hogy lemásolja. A szöveg ezáltal változik át képpé, látvánnyá.

De mi az értelme ennek az átváltozásnak? Mi válik benne láthatóvá? Talán a regény? Vagy valami egészen más? Esetleg maga az írás - az írás mint rítus avagy mint az ima egyik formája, ahogyan az írást egyhelyütt Kafka értelmezi? Valóban médiumváltás történik itt és új mű jön ezáltal létre a "concept-art" jegyében? Ha végeredménye (vagyis a kép) felől nézzük, akkor minden bizonnyal "igen" a felelet. De ha az ismétlés eseménye, az írás rítusa felől nézzük, akkor a hangsúly máshová helyeződik és a szövegből képpé - ikonná - való átváltozás inkább szenvedőleges jelleget ölt, a láthatatlan szöveg elszenvedi a láthatóvá válást (bizonyos értelemben a megtestesülést), sőt, mintha - csakugyan! - egyfajta önkiürítésre, "kenózisra" kerülne itt sor. De éppen ezáltal nyer látható módon bizonyságot a szöveg isteni jellege. Az ismétlés isteni jelleggel ruházza fel a szöveget (a szót), hogy egyszersmind tanúságot is tegyen erről. Az ismétléssel ő maga állítja fel azt, aminek fennállásáról egyidejűleg tanúságot tesz. Merőben irodalmi és személyes jellegű tehát a szöveg istenisége és a tanúságtétel művé vált aktusa is.

Mi az, amit látunk, amikor az egyetlen lapra lemásolt regény képként elénk kerül? A szöveget látjuk-e, ahogyan képpé - új művé - válik, avagy inkább a művet mint világot megalapító írás rituális megismétlésének eseményét, azt a folyamatot, amelyben a szöveg mint szöveg eltűnik az iterátioban, az eredeti és a másolat azonossá válik rituális ismétlés aktusában. A rituális ismétlésben nincs kettő, mindig egy és ugyanaz van.  Természetesen ennek a rituális ismétlésnek merőben irodalmi, s ennyiben személyes jelentése is van. Mindenkinek választhat magának szöveg-istent, aki előtt leborulhat, akinek áldozatot mutathat be, s választhat módot és formát is ennek kifejezéséhez. Mintha valamiféle törleszthetetlen adósságot akarna ezen a módon törleszteni azzal szemben, akitől életét eredezteti, a szónak ezúttal merőben irodalmi, bár mélyen szellemi értelmében. Hódolat, leborulás, áldozat, igen. De ezenközben épp annak megértése, belátása és megvallása, hogy minden írás ismétlés, hogy minden szöveggel és anyanyelvünk minden írójával és beszélőjével szemben adósok vagyunk, hogy - az elhíresült Esterházy-mondatot idézve - nem találunk szavakat. Mármint saját szavakat. Ha pedig úgy éreznénk, találtunk, akkor vagy   tévedünk vagy a semmit szorongatjuk a kezünkben. Minden írás ismétlés, egyetlen szó sem "saját", nem személy szerint tőlünk származik, mindent csak kölcsön kapunk-veszünk, hogy megismételjük, mert ez az élet.

 Az Ottlik-regény lemásolásának eseménye - innen nézve - elsődlegesen nem eredménye (a képpé válás), hanem az írásfolyamat felől értelmeződik. A nyomtatott szöveg leírása kézzel - rituális ismétlés, s mint ilyen megtöri a textuális koherencián alapuló kulturális emlékezetet. Az írás mint rítus a művet létrehozó teremtő aktus megismétlésében áll: nem értelmezésében, hanem megismétlésében. Ennél tovább nem lehet menni a szöveggel való azonosulásban, de már ez is túlmegy a szövegen. A kézírás nem csupán a szövegereklye megérintését és ezáltal a kegyelmében való részesülést foglalja magában, hanem a teljes azonosságot (ez =az), amely - éppen mert a művet alapító esemény: a megírás eseménye textusként tárgyiasult és rögzítve van - lehetetlen. A lényeg mégis az, hogy a szerzői szöveget visszavezetik teremtő forrásához, a nyelv szelleméhez, azaz ritualizálják: azt játsszák, hogy eltörlik (vagy legalábbis felfüggesztik) szövegszerű rögzítettségét és az olvasást mint megértést és értelmezést visszafordítják az írás rítusába. Azt játsszák, hogy nem értelmezik a szöveget, miközben éppen ezáltal értelmezik, méghozzá - mint Balassa Péter írja - szent hagyományként értelmezik. Csakhogy immár nem "a" szent hagyományként, hanem az "én" szent hagyományomként. Ennyiben a szövegkultúra határát ostromló gesztus, az írás rituális megismétlése és a feltétel nélküli azonosulás, azonossá válás a szöveggel az írás azonos eseményében (ugyanazokat a szavakat,  mondatokat írjuk le), jellegzetesen a szövegkultúra világához tartozik és szövegként értelmeződik.

Az írás képe azonban, ahogyan a kéz -  az író keze - a sorokat egymás után megismétli és rituálisan azonossá válik azzal a kézzel, amely először vetette őket papírra, egyetlen papírlapra sűrűsödve, mind kivehetetlenebb betűhalmazzá, egyetlen hatalmas hieroglifává válik: oly betűhalmazzá, mely "betű mivoltában - mint Balassa írja - alig fölismerhető, s mint ilyen, megsemmisíti a regény olvashatóságát". Kibetűzhetetlen, noha másból sem áll, mint betűkből. Próbálkozhatnánk nagyítóval, de minek? A szöveg ismert. Ottlik könyvét bármikor levehetjük a polcról és bármikor felüthetjük lapjait. Beleolvashatunk és újraolvashatjuk. De nem is azért vetette saját keze írásával Ottlik regényének sorait papírra Esterházy Péter, hogy olvassuk, hanem hogy lássuk. Látva lássuk. De mit is? A művet magát vagy az ismétlés imádságos rítusát? A Mester és Tanítvány viszonyát. Az ismétlés, az előremenés pillanatának boldogságát, ahogyan az képpé dermed. A magánáhitat ikonjává. Ez az ikon megmutatható, de nem igényli a megmutatást. Az új műnek egyetlen adekvát befogadása van/lenne: a megismétlése. S majd annak is megismétlése valaki által. A végtelenségig. Adekvát befogadása tehát szintén rituális. Nem a távolságot tartó, érzékileg szemlélődő értelem örömeként, nem is a mű talányának megfejtéseként realizálódik, hanem az írás megismétlésében. A folyamat fenntartásában. Így vagy úgy. A lényeg az éltető, életben tartó ismétlés. Az előremenés.

 A betűk persze nem is olvasnivalóvá, nem szavak, mondatok lineáris soraivá, hanem látnivalóvá, képpé állnak össze. Ikonizálódnak, ha tetszik. Márpedig éppen a vallási kultuszkép - az ikon - tanusítja leghívebben a kereszténységben a botrányt, a felfoghatatlan csodát: a láthatatlan Szónak (a Logosz-Istennek) látható alakká, hússá-vérré, testté (szarx) válását. A szent szövegnek és a látványnak a rituálisan - egyébként mindig az érintkezésben - megalapozott kapcsolata éppen az ikonban tárul fel. Hiszen az írásban - az írás megismétlésében - valóságosan érintkezik az eredeti szellem, az eredeti kéz és kézirat a másolóéval, pontosan úgy, ahogyan az ikonban is, egyetlen, lezárhatatlan ismétlési sorrá állva össze, egészen az ősképig (a láthatatlan Fiú-Isten képéig), amely a felfoghatatlan módon megtestesült Fiú-Isten - Jézus Krisztus - személyében válik láthatóvá (nem természetében, amely kettős, hanem személyében).

Ebben az ismétlési sorban érintkezés révén - mármint minden egyes  képnek az ősképpel való érintkezése révén – áll elő és válik jelenvalóvá az őskép, amely minden ikonon azonos. Ez - az. Lényegében véve tehát azt kell mondanunk, hogy - bár ha csupán a magánáhitat, az irodalmi magánkultusz szintjén is - az Ottlik-regény rituális megismétlésével a Szónak képbe, a Szellemnek látható testbe való átfordításával ikon jött létre, kettős természetű lény, amelyben a láthatatlan írás szellemi természete és a látható kép érzéki természete egyesül. Az új mű: megpillantható szöveg és olvashatatlan kép egyszerre, szétválaszthatatlanul és összekeveredés nélkül.

 

  

                                                                      Szilágyi Ákos

 

 

Elhangzott a Magyartanárok Egyesülete In memoriam Balassa Péter című konferenciáján, 2004. április 17-én a Kossuth Klubban. Felolvasta Tamás Ferenc.