Seregi Tamás

habilitált egyetemi docens
seregi.tamas@btk.elte.hu

Végzettség: magyar-filozófia szak (1999, PTE)
Tudományos fokozat: PhD (2006, ELTE)
Habilitáció (2019, ELTE)
Kutatási terület: huszadik századi esztétika

PUBLIKÁCIÓK
Könyvek
A  jövőbe szédülő lendülettel: avantgárd és kultúra. Prae, Budapest, 2021.
Művészet és esztétika. Tiszatáj, Szeged, 2017.
A jelen. Kijárat, Budapest, 2016.
Tanulmányok
„Az avantgárd elmélete és a kritikai irodalomtudomány – Peter Bürger tanulmánya elé” in Szép literatúrai ajándék 1997/3-4.
„Déry Tibor, Az ámokfutó – Megjegyzések a magyar dadaista líra poétikájához” in Literatura 1998/4.
„Profanizált vagy mitizált – Fenomenológiai kezdemények egy fogalom kapcsán”, in Déja vu (a Szép literatúrai ajándék különszáma) Pécs, 1999.
„Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében” in Literatura 1999/2. és Újraolvasó – Tanulmányok Kassák Lajosról, Anonymus, Budapest, 2000.
„A fájdalom nyelvei – Babits Mihály Beszélgetőfüzetei-ről” in “Nem használ komolyan semmi, csak rővid időre” (a Szép literatúrai ajándék különszáma), Pécs, 2000.
„A személyiségen innen – még egyszer az önmegszólító verstípusról” in Iskolakultúra 2001/április.
„A heterogenitás mint tisztaság”, in Tanulmányok Tolnai Ottó költészetéről (szerk. Thomka Beáta), Kijárat Kiadó, Budapest, 2004.
„A jelen visszatérése – Peter Handke és a festészet”, in Literatura 2005/2.
„A belső érzékről – Domonkos István prózája”, in Thomka Beáta (szerk.), Domonkos-Symposion, Kijárat Kiadó, Budapest, 2006.
„A fordítás mint megértés és közvetítés”, Parnasszus 2006/4.
„A fordító utószava” (Utószó Jean-Paul Sartre A lét és a semmi című művéhez), L’Harmattan, Budapest, 2006.
„Komparatisztika és médiaelmélet találkozása”, Magyar Műhely 138 (2006).
„Paul Ricoeur cselekvésontológiája”, Világosság 2007/1.
„Tautológia és művészet”, Prae 2007/4.
„’Itt halok meg finnugorul’ – Tamkó Sirató Károly művészetéről”, Fosszília 2007/1.
„Az összművészet fény-kora – Moholy-Nagy Lászlóról”, in Szegedy-Maszák Mihály-Veres András (szerk.), A magyar irodalom történetei III., Gondolat, Budapest, 2007.
„A tekintet esztétikája”, in Havasréti József – Szijártó Zsolt: Reflexiók vagy mélyfúrások.Gondolat, Budapest, 2009.
„Expozíció”, in Kisantal Tamás – Szolláth Dávid (szerk.), Thomka-symposion, Kijárat Kiadó, Budapest, 2009.
„Az intencionalitásról”, Helikon 2010/4.
„Kafka és Deleuze”, Aspecto 2013/1.
„A virtuális kép eredete a modern művészetben”. A kép a kultúratudományokban. Győr, 2013.
„A triatlon filozófiája”. Holmi 2014/ április és május.
„Művészet és kultúra”. Café Babel (74), 2014.
„A Philosophy of Triathlon”. Pragmatism Today 2014/Winter
“Nem egy újabb Laokoón felé – Clement Greenberg esztétikájáról”. Laokoón 2014/1.
Kritikák
„A katedrálisépítésről”, Jelenkor 2006/szeptember.
„Nyilvános és személyes identitás – Standeisky Éva: Kassák, az ember és közszereplő című könyvéről”, Kalligram, 2008/4.
Fordítások
Peter Bürger, „Az avantgárd műalkotás”, Szép literatúrai ajándék 1997/3-4.
Bernhard Waldenfels, „A dialógus köztes tere”, fordította Bujáki Tibor és Seregi Tamás, Szép literatúrai ajándék 1998/2-3.
Edmund Husserl, „Kifejezés és jelentés”, fordította Seregi Tamás, Simon Attila és Ullmann Tamás,Passim 2002/1-2.
Paul Ricoeur, „A narratív azonosság”, in Thomka Beáta (szerk.), Narratívák V., Kijárat Kiadó, Budapest, 2001.
William Dray, „Megmagyarázni, hogy mi – a történelemben”, in Kisantal Tamás (szerk.), Tudomány és művészet között, L’Harmattan, Budapest, 2003.
Jean-Marie Schaeffer, „A Művészet spekulatív elmélete”, in Házas Nikoletta (szerk.), Változó művészetfogalom, Kijárat, Budapest, 2002.
Jean-Paul Sartre, A lét és a semmi, L’Harmattan, Budapest, 2006.
Manfred Frank, „Öntudat és önismeret – avagy néhány problémáról a szubjektivitás redukciója kapcsán”, Vulgo 2005/1-2.
Dieter Henrich, „A szubjektivitás alapelve”, Vulgo 2005/1-2.
Jean-Luc Nancy, „Az önálló portré”, Helikon 2007/1-2.
Simon Critchley, „Az eredendő traumáról”, Helikon 2007/4.
Jean-Luc Nancy: A portré tekintete. Műcsarnok, Budapest, 2010.
Peter Bürger: Az avantgárd elmélete. Universitas Kiadó, Szeged, 2011.
Jacques Derrida: A hang és a fenomén. Kijárat, 2013.
Jean-Luc Nancy: Corpus. Kijárat, 2013.
Pierre Bourdieu: A művészet szabályai. BKF, 2013.
Clement Greenberg: Művészet és kultúra. BKF, 2013 (részben).
Georges Didi-Huberman: Hasonlóság és érintkezés. BKF, 2013 (részben).
ELŐADÁSOK, SZERKESZTŐI MUNKA

Előadások
Újraolvasó – Kassák Lajos (Miskolc, 1997) – „Irányzati poétikák együttélése Kassák költészetében”
Jövő idők (Sellye, 1998) – „Profanizált vagy mitizált – fenomenológiai kezdemények egy fogalom kapcsán”
„Nem használ komolyan semmi, csak rővid időre” (Sellye, 1999) – „A fájdalom nyelvei – Babits Mihály Beszélgetőfüzetei-ről”
Újraolvasó – József Attila (Miskolc, 2000) – „A személyiségen innen – még egyszer az önmegszólító verstípusról”
Az avantgárd fogalma (Mindszentkálla, 2001) – „Az intermedialitás kezdetei a magyar lírában”
Az elfelejtett hetvenes évek (Pécs, 2003) – „’Itt halok meg finnugorul’ – Tamkó Sirató Károly kései lírájáról”
„A magyar neoavantgarde irodalom” – előadás a gödöllői Műfordító Tábor rendezvényén (Gödöllő, 2003)
„Merleau-Ponty és Handke – a Cézanne-kérdés” – előadás a Babes-Bolyai Tudományegyetemen (Kolozsvár, 2004)
Minimalizmus (Pécs, 2004) – „A szituáción túl – a minimalizmus és Carl Andre szobrászata”
Az irodalomtörténet-írás időszerű kérdései (Pécs, 2004) – „Sartre és az irodalomtörténet-írás”
Jean-Paul Sartre centenáriumi konferencia (Budapest, 2005) – „A tekintet esztétikája”
Értelmezés és etika (Kaposvár, 2006) – „Miért nem lehet jó antiszemita regényt írni?”
Bertolt Brecht konferencia (Pécs, 2006) – „Brecht realizmus-felfogása”
A Magyar Fenomenológiai Egyesület műhelykonferenciája (Budapest, 2006) – „A land art és a természet fenomenológiája”
József Attila és az avantgárd (Pécs, 2006) – „József Attila a népiesség és a közköltészet között”
„Töröljük ki fejünkből a regulákat” (Budapest, 2009) – „Kassák és a harmincas évek”
Husserl-konferencia (Kolozsvár, 2009) – „Idegenség és másság”
Szerkesztés
Déli felhő – művészeti és kulturális folyóirat szerkesztése (1998-2000)
Láthatatlan múzeum (a L’Harmattan kiadó kortárs esztétikai sorozata) – szerk. Házas Nikoletta, Nagy Edina, Seregi Tamás
Fosszília – irodalmi és kulturális folyóirat szerkesztése (2006-2008)

Neked mi jár a fejedben?