Sajó Sándor

Sajo2

habilitált egyetemi docens, doktori program-vezető
sajo.sandor@btk.elte.hu

 

SZAKMAI PÁLYAFUTÁS
1991-ben végzett az ELTE BTK magyar-angol szakán. PhD-értekezését 2002-ben védte meg az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskolájában. A kilencvenes évektől megbízott előadóként oktatott a Janus Pannonius Tudományegyetem Esztétika Tanszékén, majd az ELTE BTK Filozófia Intézetében. 2005-től az MMI adjunktusa, 2015-től habilitált docense. Ösztöndíjasként illetve kutatóként megfordult egyebek mellett Berlinben, Bécsben, Kolozsváron, Moszkvában és Párizsban. 2012-től az EURIAS (European Institutes for Advanced Study) Fellowship Programme nemzetközi szakértője. 2020-tól az ELTE BTK Filozófiatudományi Doktori Iskola Esztétika Programjának vezetője. Kutatási területe a kortárs kontinentális filozófia és esztétika.

PUBLIKÁCIÓK
Könyv, tanulmány (válogatás)
2018 “Ego sum or ego cum?”. In Anikó Ádám et al. eds., Entre nous. Etudes sur Jean-Luc Nancy. Paris: L’Harmattan, 2018, 31-37.
2017 “Is Experience Diacritical?” In Markus Gabriel, Sebastian Ostritsch szerk. Welt und Unendlichkeit. Ein deutsch-ungarischer Dialog in memoriam Tengelyi László. Freiburg-München: Karl Alber Verlag, 2017. 131-141. (a szöveg orosz fordítása: Tрансцендентальный журнал)
2017 „A világot értelmezni vagy megváltoztatni?” In: Gedő Éva, Schwendtner Tibor szerk.: Filozófia és nemzetiszocializmus. Értelmezések és kontextusok, Budapest, L’Harmattan, 2017. 55-63.
2014 „A dialektikáról”, in Orbán Katalin és Gács Anna szerk.: Emlékkerti kőoroszlán. Írások György Péter 60. születésnapjára, Budapest, Eötvös, 2014, 377-383.
2014 Majdnem minden. A megtört totalitás dialektikája, Budapest, L’Harmattan.
2014 „Narrativitás, érzelem és világtapasztalat”, in Boros Gábor és Pólya Tibor szerk.: Szenvedély, szerelem, narrációk, Budapest, Eötvös, 2014, 161-166. Online: http://www.eltereader.hu/media/2014/09/husserl_READER.pdf<
2013 A kétségbeesés dialektikája: „Je est un autre”, utolsó letöltés: 2013. szeptember 5, http://representationsother.wordpress.com/documents/
2013 „Az interszubjektivitás problémája a Karteziánus elmélkedések-ben”, in: Varga Péter, Zuh Deodáth szerk.: Kortársunk, Husserl, Budapest, Eötvös, 245-254.
2012 „Amiről tudunk és amiről nem”, in: Imago, 2012/3.
2012 „Egy láthatatlan arc képének a képe: az önarckép ontológiájához”, in: Papp Zoltán szerk.: „Viharnak kitett szavak által”. Tanulmányok Bacsó Béla hatvanadik születésnapjára, Budapest, Eötvös.
2011 „Az elgondolt és az elgondolatlan: Husserl és Merleau-Ponty”, in: Ullmann Tamás, Váradi Péter (szerk.): Sartre és Merleau-Ponty. A francia fenomenológia klasszikus korszaka, Budapest, L’Harmattan.
2011 „A lehetőségfeltételek logikája és a szemlélet közvetlensége: Kant és a fenomenológia”, in: Blandl Borbála, Gulyás Péter, Marosán Bence szerk.: „A margók előadója voltam”. Emlékkötet Munkácsy Gyula tiszteletére, Budapest, Világosság Könyvek.
Fordítások (válogatás)
2014 Maurice Merleau-Ponty: Az észlelés fenomenológiája, Budapest, L’Harmattan.
2005 Maurice Merleau-Ponty: A filozófia dícsérete, Budapest, Európa.
2001 Edmund Husserl: Előadások az időről, Budapest, Atlantisz. (Ullmann Tamással közösen)
2000 Wladislaw Tatarkiewicz: Esztétikai alapfogalmak, Budapest, Kossuth.

KONFERENCIA, NYILVÁNOS ELŐADÁS (válogatás)
2024 “Természeti szerződés, társadalmi szerződés, tapasztalati szerződés”, Echo – a civilizált természet: esztétika az elméletben és a gyakorlatban c. konferencia, február 2-3.
2023 „Az érintés középpontja”, Politika, etika és vallás Blaise Pascal gondolkodásában. 400 éve született Blaise Pascal, konferencia a Pázmány Péter Katolikus Egyetem Filozófia Tanszéke és a HUN-REN Bölcsészettudományi Kutatóközpont Filozófiai Intézete szervezésében.
2023 „Személyes és személytelen, azonosság és különbözés”, Személyes azonosság, narrativitás, emlékezet: az ELTE BTK Filozófia Intézet tanévnyitó konferenciája.
2023 “Subjective, Objective, Intersubjective: Experience as a Play of Forces”, Society for European Philosophy’s Annual Conference, Budapest, hosted by ELTE Institute of Art Theory and Media Studies, in partnership with ELTE Institute of Philosophy and ELTE Faculty of Education and Psychology.
2023 „Tudattalan, horizont, frazírozás”, A tudattalan színeváltozásai III. konferencia, Debreceni Egyetem.
2023, “The Ontology of Environmental Aesthetics”, Panel: Varieties of sustainability in the relationship between art and nature, Scoping Sustainable Aesthetics – Rethinking Nature, Man-Made Environment: XV Summer Congress of the International Institute of Applied Aesthetics (IIAA), Lahti, Finland.
2023 “A halogatásról”, Affektivitás és tudat c. konferencia, Károli Gáspár Református Egyetem.
2022 “Schreiner Dénes: Tragikus voyeur: filozófiai kísérletek c. könyvéről”, Filozófiai könyvviták: konferencia a WJLF szervezésében.
2022 „A tudat dialektikája”, A tudat aspektusai. Fenomenológiai konferencia.
2021 „A kritika kritikájáról”, A kritika az esztétikában és a művészetelméletben. Az MTA-PTE Kritikai Tanulmányok Kutatócsoport konferenciája, online.
2021 „Az egzisztencia dialektikája: Sartre”, Klasszikus egzisztencializmus workshop, az Egzisztencia és Értelmezés Kutatócsoport NKFIH szervezésében, ELTE BTK, online.
2021 „A környezetesztétika ontológiája”, Vadon-város-virtuális valóság: környezetesztétikai megközelítések, online konferencia, ELTE BTK MMI Esztétika Tanszék, RCANE, online.
2019 „Az elkövető áldozat szégyene”, Dehumanizáció: az elkövető alakja az irodalomban, a filmben és a filozófiában konferencia, ELTE BTK Anglisztika Tanszék.
2018 „A test metafizikája”, plenáris előadás, Test és művészet: VIII. Esztétika – mi végre? Hallgatói konferencia, ELTE BTK.
2017 “An Ego’s History, Transcendental and Empirical”, New Research in Phenomenology, Psychology and Psychoanalysis, Cluj-Napoca/Kolozsvár, Románia.
2017 “Ego sum and ego cum”, Colloque en hommage à Jean-Luc Nancy, Pázmány Péter Katolikus Egyetem.
2017 “Talán igen”, A szimulákrumok és a beteljesülés ígérete. VI. Kolozsvári Alkalmazott Etika Konferencia, Cluj-Napoca/Kolozsvár, Románia.
2016 “The Completely Other”, In memoriam Jacques Derrida 2016: The University to Come, PTE BTK, PAB, PPKE BTK szervezésében, Budapest.
2016 “Transzcendentális és empirikus filozófia”, Narratíva, élmény, tapasztalat, ELTE BTK Filozófia Intézet, Budapest.
2016 „Szürke zónák”, előadás, Fenomén, vágy, hatalom: 2. (Poszt)fenomenológiai Workshop, a BBTE Magyar Filozófiai Intézete, a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Filozófiai Szakbizottsága, a Magyar Fenomenológiai Egyesület és az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság Fenomenológiai munkacsoportja szervezésében, Cluj-Napoca/Kolozsvár, Románia.
2016 “Ami teljesen más”, előadás, Erósz és alteritás, konferencia a Magyar Fenomenológiai Egyesület szervezésében, Budapest.
2015 “Is Experience Diacritical?”, Welt und Unendlichkeit. Ein deutsch-ungarischer Dialog in memoriam László Tengelyi, Internationales Zentrum für Philosophie NRW, Bonn.
2015 “A Transcendental Philosophy of Ambiguity”, előadás, Institute of Philosophy, Russian Academy of Sciences, Moszkva.
2015 “On Exception”, előadás, Russian Institute for Advanced Studies, Moszkva.
2014 „Kivétel és szabály”, Hermeneutika, fenomenológia, politikai filozófia, az Eszterházy Károly Főiskola Filozófia Tanszéke és a Miskolci Akadémiai Bizottság Társadalomelméleti Szakbizottsága szervezésében, Eger.
2014 “The Broken Totality of Mindful Bodies”, a conference on Aesthetic Experience and Somaesthetics, organized and supported by the Hungarian Philosophical Association, Eötvös Loránd University, University of Szeged, Central European Pragmatist Forum and Pro Philosophia Szegediensi Foundation, Budapest.
2014 “Totality: Phenomenology and the Young Lukacs”, Continental Encounters: The History of Phenomenology in Eastern Europe Workshop, Institut für die Wissenschaften vom Menschen, Bécs.
2014 “Theoretical Approaches to Otherness”, talk and round table discussion, Gogol Kolozsváron/Cardiffban, „Representations of the Other” c. nemzetközi project, Cluj-Napoca/Kolozsvár, Románia.
2014 „Elmosódó életvilág”, előadás, Életvilág-konferencia, a Magyar Fenomenológiai Egyesület és a Német-Magyar Filozófiai Társaság szervezésében, ELTE BTK Filozófia Intézet, Budapest.
2014 „A határ tapasztalata”, előadás, Értelemképződések. (Poszt)fenomenológiai Workshop a Magyar Fenomenológiai Egyesület, az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság és az Iskola Alapítvány szervezésében, Cluj-Napoca/Kolozsvár, Románia.
2013 “Sense Formation and the Uncanny”, előadás, XXIII World Congress of Philosophy, Athén.
2013 „A kétértelműség filozófiája”, előadás és szeminárium, Fenomenológia Nyári Egyetem, Badacsonyörs.
2013 „A kétségbeesés dialektikája”, konferencia-előadás, Fenomenológia Workshop a Magyar Fenomenológiai Egyesület, az Erdélyi Magyar Filozófiai Társaság és a Kolozsvári Akadémiai Bizottság Filozófiai Szakbizottságának szervezésében, ELTE BTK Filozófia Intézet.
2013 „Az objektív egológia újdonsága és kudarca”, konferencia-előadás, A transzcendentális fenomenológia száz éve. Konferencia Husserl „Eszmék egy tiszta fenomenológiához és fenomenológiai filozófiához” című műve megjelenésének 100. évfordulója alkalmából, az ELTE BTK Filozófia Intézet, a Magyar Fenomenológiai Egyesület és a Német-Magyar Filozófiai Társaság szervezésében, Budapest, ELTE BTK Filozófia Intézet.

Neked mi jár a fejedben?